Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(ďalej len „VOP“) platné pre internetový portál www.restartburger.com – verzia „Zákazník“

Tieto Všeobecné obchodné podmienky definujú práva, povinnosti a zmluvné vzťahy Prevádzkovateľa, Podniku a Zákazníka.

 

I. Definícia pojmov

1) Pojmy uvádzané s veľkým písmenom majú nasledovný význam:

„Prevádzkovateľ“ je obchodná spoločnosť Munet group s.r.o., ktorá prevádzkuje Portál, kde prezentuje ponuku Podniku Restart Burger a umožňuje tretím osobám objednať produkty a služby.

Restart burger vo svojich prevádzkach poskytuje služby a produkty, najmä v oblasti gastronómie a služieb, ktoré je možné objednať prostredníctvom Portálu, alebo prostredníctvom vlastnej činnosti Podniku.

„Zákazník“ je tretia osoba so záujmom o službu alebo produkt Podniku, ktorá uskutoční záväznú Objednávku prostredníctvom Portálu Prevádzkovateľa.

„Portál“ je internetová stránka www.restartburger.com, ako aj ďalšie internetové stránky alebo internetové aplikácie prevádzkované Prevádzkovateľom. Portálom sa rozumejú aj verzie internetových stránok a internetových aplikácií Prevádzkovateľa pre mobilné zariadenia a mobilné aplikácie.

„Objednávka“ je úkon Zákazníka smerujúci k uzatvoreniu zmluvy s Podnikom (formou samostatnej objednávky, a to spravidla jedla, nápojov alebo iných produktov alebo služieb poskytovaných Podnikom v zmysle informácií zverejnených na Portáli).

„VOP“ sú tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového portálu www.restartburger.com (verzia „Zákazník“), určené pre zmluvný vzťah Prevádzkovateľa, Podniku a Zákazníka.

 

II. Všeobecné ustanovenia

1) Prevádzkovateľ prostredníctvom Portálu umožňuje Zákazníkovi zrealizovať Objednávku produktov alebo služieb poskytovaných Podnikom.

2) Prevádzkovateľ sprostredkúva uzatvorenie zmluvy medzi Zákazníkom a Podnikom, na základe ktorej príde následne k dodaniu objednaného tovaru či poskytnutiu služby.

3) Dodávateľom produktov alebo služieb je Podnik, teda osoba odlišná od Prevádzkovateľa, pričom Podnik je v ponuke na Portáli vždy presne identifikovaný.

4) Zákazník odoslaním objednávky akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky zverejnené Prevádzkovateľom na Portáli.

 

III. Obsah vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom

1) Obsahom vzťahu je záväzok Prevádzkovateľa, umožniť Zákazníkovi získať produkt alebo službu popísanú Podnikom zverejnenú na Portáli a záväzok Zákazníka zaplatiť za tento produkt alebo službu dohodnutú cenu.

 

IV. Objednávka

1) Objednávka je návrhom zmluvy na dodanie tovaru či poskytnutie služby Podnikom, ktorej uzatvorenie Prevádzkovateľ len sprostredkúva. K uzatvoreniu zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky Prevádzkovateľom ani Podnikom.

2) Zákazník vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a uzatváranie takýchto zmlúv cez internet. V prípade, že je ponuka Podniku spojená s predajom alkoholu, môže Zákazník zrealizovať Objednávku, len v prípade, že má viac ako 18 rokov. Zákazník tiež vyhlasuje, že spĺňa aj iné podmienky uvedené v konkrétnej ponuke Podniku.

3) Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí na Portáli.

4) Odoslaním objednávky Prevádzkovateľovi sa objednávka pre Zákazníka stáva záväznou.

5) Objednávka pre zákazníka prestáva byť záväzná v prípade, že ju Podnik nepotvrdí.

 

V. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

1) Prevádzkovateľ je účastníkom zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a Podnikom a nesie zodpovednosť za splnenie povinností Podniku.

2) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zrealizovať Objednávku Zákazníka, so všetkými potrebnými údajmi k úspešnému vybaveniu do Podniku a umožniť Podniku potvrdiť alebo odmietnuť Objednávku.

3) Prevádzkovateľ je povinný informovať Zákazníka o potvrdení alebo odmietnutí Objednávky zo strany Podniku elektronicky na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke resp. sms.

4) Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Portálu.

5) Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Zákazníka na Portál.

 

VI. Práva a povinnosti Podniku

1) V prípade, že podnik potvrdí Objednávku, považuje sa zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Podnikom za uzavretý a obojstranne záväzný. V tomto prípade sa Podnik zaväzuje bez zbytočného odkladu vyvinúť maximálne úsilie, vrátane priamej komunikácie so Zákazníkom, na úspešné vybavenie Objednávky včas a bez chýb, spôsobom a v zmysle informácií zverejnených na Portáli.

2) Podnik v celom rozsahu zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi, Zákazníkovi alebo tretím osobám, ktorá vznikla v súvislosti s vybavovaním Objednávky.

VII. Práva a povinnosti Zákazníka

1) Zákazník je povinný uviesť pravdivé osobné a kontaktné údaje, nevyhnutné k uskutočneniu Objednávky. Prevádzkovateľ neručí za škody spôsobené Zákazníkovi, Podniku alebo tretím osobám, ktoré boli spôsobené uvedením nesprávnych, neúplných alebo zavádzajúcich osobných alebo kontaktných údajov.

2) V prípade, že Podnik príjme Objednávku od Zákazníka a vznikne tak medzi Podnikom a Zákazníkom zmluvný vzťah, je zákazník povinný Objednávku prevziať a zaplatiť jedným zo spôsobov uvedených v článku VIII. týchto VOP.

 

VIII. Platba za Objednávku

1) Platbu za Objednávku môže Zákazník zrealizovať:

a) hotovosťou pri prevzatí Objednávky pri donáške

b) hotovosťou pri osobnom odbere Objednávky na prevádzke Podniku počas otváracích hodín prevádzky zverejnených na Portáli

c) bezhotovostným prevodom

2) V zmysle informácií uvedených na Portáli, môže platbu za Objednávku Zákazník zrealizovať tiež:

a) platobnou kartou pri prevzatí objednávky pri donáške, ak to Podnik umožňuje

b/ Platobnou kartou pred dokončením Objednávky na Portáli cez virtuálny POS terminál, ak to Podnik umožňuje

 

IX. Podmienky reklamácie

1) Podnik v celom rozsahu zodpovedá Zákazníkom za vady poskytovaných produktov a služieb a je povinný na svoje náklady vybavovať akékoľvek a všetky reklamácie Zákazníkov, ktoré v súvislosti s poskytovaním jeho služieb vzniknú.

2) V prípade, ak Zákazník nie je spokojný s vybavením svojej objednávky alebo s kvalitou Podnikom dodaných produktov alebo služieb, má právo obrátiť sa s reklamáciou na Sprostredkovateľa elektronicky na adresu info@restartburger.com, ktorý jeho podnet obratom posunie na Podnik a o výsledku bude Zákazníka do 3 pracovných dní e-mailom alebo telefonicky informovať. Lehota na podanie reklamácie je do 24 hodín od Objednávky. Pokiaľ Zákazník neuplatní svoj nárok v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.

 

X. Ochrana súkromia a osobných údajov

1) Zákazník poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo (v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) za účelom poskytovania služieb na Portáli dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu Zákazníka so spracovaním osobných údajov na adresu info@restartburger.com

2) Zákazník vydáva súhlas (v zmysle § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov) so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontakty uvedené v súvislosti s využívaním Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov a SMS správ je Prevádzkovateľ a e-mail alebo SMS správa môže mať informačný alebo reklamný charakter. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov a SMS správ môže Zákazník oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi na adresu info@restartburger.com

3) Zákazník súhlasí, že jeho osobné údaje budú odoslané do Podniku za účelom zrealizovania jeho Objednávky.

4) Podnik berie na vedomie, že pri vybavovaní Objednávky bude nakladať s osobnými údajmi Zákazníkov a zaväzuje sa v tejto súvislosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

5) Osobné údaje Zákazníka neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie).

6) Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie verejne prístupných osobných dát Podniku, alebo osobných dát Zákazníkov a Podnikov získaných nelegálnym preniknutím do systému Portálu treťou osobou. Prevádzkovateľ prehlasuje, že vynaloží maximálne úsilie na zamedzenie takéhoto nelegálneho prieniku.

7) Zákazník súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom, Podnikom a Zákazníkom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového portálu www.restartburger.com .

2) VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na Portáli.

3) Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe vlastného rozhodnutia zmeniť alebo úplne nahradiť tieto VOP. Zmena VOP je platná a účinná okamihom zverejnenia na Portáli.

 

V Poprade, dňa 05/11/2015