Reklamácie

REKLAMAČNÝ PORIADOK

( podľa ustanovení §18 Zákona 250/2007 Zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov)

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávané jedlo, nápoj alebo tovar  musia mať požadovanú  akosť,  množstvo, mieru

alebo hmotnosť a musia byť bez závad, pripravené podľa vypracovaných receptúr a kalkulácií,  správnym technologickým postupom a podľa zásad SVP.

2. Obsluha zodpovedá za prípadné  závady, ktoré má predávané jedlo alebo nápoj  pri jej prevzatí spotrebiteľom. Pri predávaní za nižšiu cenu (akciu) nezodpovedá obsluha za vadu, pre ktorú bola ponúknutá a dojednaná  nižšia cena.

3. Vlastnícke právo kupovaného jedla, nápoja a tovaru  prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia.

4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia daného jedla, nápoja alebo tovaru.

5. Ak je na predávanom tovare, jeho obale  vyznačená záručná lehota, tá sa skončí uplynutím tejto lehoty a je zakázané po tejto lehote ho predávať.

 

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

1. V prevádzkarni  musí spotrebiteľ reklamovať nedostatky ihneď po zistení chyby jedla alebo nápoja ( nižšia hmotnosť, nedomeraný nápoj, ako sú deklarované v jedálnom a  nápojovom lístku, resp. prechladený nápoj alebo nevychladený v správnej teplote, studené jedlo a pod.) a to ešte pred skonzumovaním a zaplatením.

2. Rovnako to platí aj pre reklamácie napr. za nedodržanie predpisov o osobnej

a prevádzkovej hygiene - špinavý obrus, plný popolník, znečistený pracovný odev a pod..

3. Spotrebiteľ je povinný uplatniť právo  reklamácie  bez zbytočného odkladu. Ak je jedlo, nápoj alebo tovar  naďalej požívaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

4. Nedostatok sa musí uplatniť  ihneď, nie keď spotrebiteľ  jedlo, nápoj alebo tovar  skonzumuje. Reklamácia sa v takom prípade neuznáva vôbec. 

 

III. Miesto uplatnenia reklamácie

1. Reklamáciu si spotrebiteľ uplatňuje u obsluhujúceho čašníka, vedúceho zamestnanca alebo majiteľa spoločnosti.

 

IV. Odstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a obsluha  je povinná túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady, ktorých odstránením neutrpí kvalita

a vlastnosti jedla, nápoja alebo tovaru.

3. V prípade, že reklamované  jedlo ,nápoje a tovar  ešte neboli  vôbec požité, môže kupujúci požadovať výmenu.

 

V. Neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa jedlo, nápoj a tovar  mohli riadne užívať ako bez vady, má spotrebiteľ právo  od kúpy odstúpiť aj po jej zaplatení

a finančné  prostriedky mu budú vrátené.